ธุรกิจพลังงาน
บริษัทขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงาน
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ที่มีความต่อเนื่อง
(Recurring Income) และสร้างความสมดุลของ
โครงสร้างเงินลงทุนของบริษัท
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (UVBGP)
UVBGP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55.00 และร้อยละ 45.00 ตามลำดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินการโครงการด้านพลังงาน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 UVBGP เข้าลงทุนร้อยละ 100.00 ในบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด และเป็นผลให้ UVBGP ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร้อยละ 100.00 และบริษัท พีพีทีซี จำกัด ร้อยละ 74.50 ซึ่งกิจการทั้งสองประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ กำลังการผลิตติดตั้ง 240 เมกะวัตต์ และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพ กำลังการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ ตามลำดับ