ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บริษัทลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย
โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของ
กลุ่มบริษัทให้ตอบสนองทุกความต้องการ
ของลูกค้าและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (GRAND UNITY)
GRAND UNITY พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยแนวสูง (คอนโดมิเนียม) ภายใต้แบรนด์ต่างๆ เช่น เซียล่า (CIELA) เดอ ลาพีส (De LAPIS) แมสซารีน (MAZARINE)
อนิล (ANIL) เดนิม (DENIM) มุ่งเน้นที่ตั้งโครงการในทำเลติดหรืออยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า หรือใกล้แหล่งชุมชนที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวก แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ภายใต้แนวคิด “Simply Makes Sense.” สร้างสรรค์พื้นที่พักอาศัยในห้องชุดให้ตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทั้งนี้ ข้อมูลคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY
สามารถดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์  www.grandunity.co.th
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK)
LRK ลงทุนและพัฒนาอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารสำนักงานเกรด A ตั้งอยู่หัวมุมถนนเพลินจิต สามารถเข้าอาคารจากทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต โดยเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง LEED ระดับ Platinum ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ LRK ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง และงานระบบของอาคาร ระยะเวลาเช่าประมาณ 26 ปี ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (LRKP)
LRKP อยู่ระหว่างลงทุนและพัฒนาโครงการอาคารสำนักงาน บริเวณทองหล่อซอย 4
บริษัทยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (UVCAP)
UVCAP ลงทุนในกิจการอื่น ได้แก่ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัท อะเฮดออล จำกัด และบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งดำเนินธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาโครงการ และที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (FS)
FS พัฒนาและนำเสนอโซลูชั่นระบบความปลอดภัยสำหรับอาคาร ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว เช่น ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ลิฟท์ ที่จอดรถ ระบบกั้นทางเข้าออก กล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัยอื่นๆ ตลอดจนเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ทั้งนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของ FS สามารถดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.forwardsystem.co.th
บริษัท อะเฮดออล จำกัด (AA)
AA จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งระบบความปลอดภัย สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก โดยมีบริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ทั้งนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของ AA สามารถดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.aheadallgroup.com
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVAM)
UVAM ให้บริการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ของผู้เช่าและผู้ใช้บริการ ปัจจุบัน เป็นผู้บริหารจัดการอาคาร CW Tower
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SENSES)
SENSES ให้บริการรับจ้างบริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ ข้อมูลบริการของ SENSES สามารถดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์  www.senses.co.th
บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด (CONNEXT)
CONNEXT เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อ ขาย และให้เช่า
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI)
STI ดำเนินธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
โดย STI ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างหลักในการบริหารและควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทั้งด้านระยะเวลา
ต้นทุน และคุณภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของ STI สามารถดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์  www.sti.co.th