ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (TL) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ (ZnO) ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตในหลายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยาง เช่น ยางรถยนต์ ถุงมือยาง รองเท้า รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เซรามิก เครื่องเคลือบ เครื่องสำอาง และยารักษาโรคต่างๆ เป็นต้น โดย TL มีกรรมวิธีการผลิตแบบ French Process เน้นคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ ISO 9001, GMP, HACCP, FAMI-QS, HALAL และระบบการจัดการระดับสากล ได้แก่ ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 และ TIS 8001
โรงงานของ TL ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิตสูงสุด 21,000 ตันต่อปี ในฐานะผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกในประเทศไทย (นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515) และปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด TL จึงไม่หยุดนิ่งที่จะทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และงานบริการของ TL สามารถดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.thai-lysaght.co.th