ตำแหน่งงาน
Strategic Planning Officer
1 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 10 พฤษภาคม 2561
รายละเอียดงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ: - สนับสนุนการจัดการแผนกลยุทธ์ รวมถึงศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน - จัดทำ Template แผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน - ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน รวมถึงร่วมกำหนดเป้าหมายแผนงานและตัวชี้วัด (KPI) - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และตลาดของบริษัท - รวบรวม KPI จากฝ่ายงานต่างๆ และทำรายงานสรุปภาพรวม จัดทำรายงาน KPI ของบริษัท และวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไข - จัดทำรายงานผลประกอบการของบริษัท - ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ และแนวโน้มที่มีผลต่อแผนงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
คุณสมบัติ
 คุณสมบัติ:
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
- มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ ติดตามข้อมูล และการประสานงาน
- มีทักษะในการสรุปและจัดทำรายงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัทได้ดี
- มีความเข้าใจ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (TOEIC 600)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี