สมัครงาน
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด *ค.ศ. :
ระดับการศึกษา :
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
สถาบัน
สาขาวิชา
เลขที่บัตรประชาชน :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
โทรศัพท์บ้าน :
โทรศัพท์มือถือ :
ประสบการณ์ทำงานล่าสุด บริษัท :
ตำแหน่ง
ระยะเวลา
ถึง
กรุณาแนะนำตัวท่านเอง :
อัพโหลดไฟล์
( * jpg, pdf ขนาดไม่เกิน 2Mb )