สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการประกันชีวิต ประกันภัย และประกันสุขภาพกลุ่ม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- เงินกู้ยืมและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงาน
- โอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก