ระบบการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล
ท่านสามารถร้องเรียน หรือให้เบาะแสเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล
1.การแจ้งเบาะแส
บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทำผิดกฎหมายรวมทั้งพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับสินบนการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำผิดอื่นๆ เป็นต้น
2.กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกำหนดผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวจะทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบตามลำดับการแล้วแต่กรณี
3.มาตรการคุ้มครอง
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย
ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ คลิก
หรือเลือกหน่วยงานที่ท่านต้องการส่งข้อมูล
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์
+662 643 7195   (เลขานุการบริษัท)
ร้องเรียนผ่าน E-mail
ร้องเรียนผ่านการกรอกแบบฟอร์ม
ส่ง โทรสาร/ ไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเองที่
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร +662 255 9418