ระบบการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล
ท่านสามารถร้องเรียน หรือให้เบาะแสเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ มากขึ้น รวมถึง การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย
หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน และการปกป้องผู้ให้ข้อมูล
1.การแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการ กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทำผิดกฎหมายรวมทั้งพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต คอร์รัปชั่นและการรับสินบนการ
ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำผิดอื่นๆ เป็นต้น
2.กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
เมื่อบริษัทฯได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ พร้อมกำหนด
ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวจะทำหน้าที่ติดตาม ผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ ร้องเรียนทราบตามลำดับการแล้วแต่กรณี
3.มาตรการคุ้มครอง
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ทีให้ความร่วมมือในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทางบริษัทฯจะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอื่นใด ของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือนร้อนเสียหาย
ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์
คลิก หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์
+662 643 7195   (เลขานุการบริษัทฯ)
ร้องเรียนผ่าน E-mail
ร้องเรียนผ่านการกรอกแบบฟอร์ม
ส่ง โทรสาร/ ไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเองที่
หัวหน้าฝ่ายหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร +662 255 9418