การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล
1.การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย ทุจริตคอร์รัปชัน หรือกระทำผิดต่อนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชีการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2.กระบวนการเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะติดตามผลตรวจสอบและรายงานให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี
3.มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งแบะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย
ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ คลิก
หรือเลือกหน่วยงานที่ท่านต้องการส่งข้อมูล
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์
+662 643 7195   (เลขานุการบริษัท)
ร้องเรียนผ่าน E-mail
ร้องเรียนผ่านการกรอกแบบฟอร์ม
ส่ง โทรสาร/ ไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเองที่
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร +66 2256 0505