การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเห็นความ สำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ด้วยจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้กลุ่มบริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนไทยในการสร้างระบบนิเวศการทำธุรกิจที่โปร่งใสของประเทศ
   
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
สารกรรมการผู้จัดการใหญ่
หนังสือขอความร่วมมือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชัน