นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม
โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และอยู่ระหว่างเตรียมการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
สารกรรมการผู้จัดการใหญ่
หนังสือขอความร่วมมือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชัน