ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด
ชื่อย่อ LRK
ประเภทธุรกิจ ลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ ปาร์คเวนเชอร์
เพ่ือรายได้ ค่าเช่าจากสํานักงาน และโรงแรม
เว็บไซต์ www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท No. 010550094052
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2255 9417
ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 600,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 100 %
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
ชื่อย่อ GUD
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ อาคารท่ีพักอาศัย
เพื่อขายประเภท คอนโดมิเนียม
เว็บไซต์ www.grandu.co.th
เลขทะเบียนบริษัท No. 0105544087228
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7171
โทรสาร +66 2253 3263
ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 600,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 100 %
บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด
ชื่อย่อ GUL
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ อาคารท่ีพักอาศัย
เพื่อขายประเภท คอนโดมิเนียม
เว็บไซต์ www.grandu.co.th
เลขทะเบียนบริษัท No. 0105533024696
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7171
โทรสาร +66 2253 3263
ทุนจดทะเบียน 244,049,400 บาท
จำนวนหุ้น 24,404,940 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 244,049,400 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 99.98 %
หมายเหตุ *ถือหุ้น บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จํากัด ทางอ้อมผ่าน บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากัด
ชื่อย่อ UVAM
ประเภทธุรกิจ ให้บริการบริหารอาคาร การลงทุน
และการจัดการ
เว็บไซต์ www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท No. 0105541027224
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2255 9417
ทุนจดทะเบียน 22,310,000 บาท
จำนวนหุ้น 2,231,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 22,310,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 100 %
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ GOLD
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการพาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่อาศัย
เว็บไซต์ www.goldenlandplc.com
เลขทะเบียนบริษัท No. 0107537002273
สถานที่ต้ังสำนักงาน 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ถนนสาทรหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ +66 2620 6200
โทรสาร +66 2620 6222
ทุนจดทะเบียน 16,382,133,790 บาท
จำนวนหุ้น 1,638,213,379 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 12,678,706,610 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 58.98 %
บริษัท ไทย – ไลซาท จํากัด
ชื่อย่อ TL
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสีอ๊อกไซด์ และเคมีภัณฑ์อ่ืนๆ
เว็บไซต์ www.thai-lysaght.co.th
เลขทะเบียนบริษัท No. 0105515006258
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขท่ี 54 หมู่ท่ี 3 ตําบลสามบัณฑิต
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ +66 2643 7111
โทรสาร +66 3580 0977
ทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 1,400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 100 บาท
ทุนชำระแล้ว 140,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 100 %
บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากัด
ชื่อย่อ EV
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจบริหารและจัดการพลังงาน
เว็บไซต์ www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท No. 0105548154680
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2225 9417
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 27,500,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 79 %
บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จํากัด*
ชื่อย่อ SSC
ประเภทธุรกิจ จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรม
เว็บไซต์ -
เลขทะเบียนบริษัท No. 0105548101268
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 2201 3466-7
โทรสาร +66 2201 3465
ทุนจดทะเบียน 92,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 9,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 92,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 20 %
หมายเหตุ *ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากัด คิดเป็นร้อยละ 15.80
บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด*
ชื่อย่อ SSB
ประเภทธุรกิจ จัดหาและจําหน่ายพลังงานให้ลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรม
เว็บไซต์ -
เลขทะเบียนบริษัท No. 0105550089211
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 2201 3466-7
โทรสาร +66 2201 3465
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 20 %
หมายเหตุ *ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากัด คิดเป็นร้อยละ 15.80
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ชื่อย่อ EEI
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
เว็บไซต์ www.eei.co.th
เลขทะเบียนบริษัท No. 0105542011771
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ช้ัน 12
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 2201 3466-7
โทรสาร +66 2201 3465
ทุนจดทะเบียน 26,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 2,600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 26,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 30.59%
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จํากัด
ชื่อย่อ UVC
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพัฒนาโครงการและ การลงทุน
เว็บไซต์ www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท No. 0105543041526
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2255 9417
ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท
จำนวนหุ้น 250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,500,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 100%
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากัด
ชื่อย่อ FS
ประเภทธุรกิจ ตัวแทนจําหน่ายเครื่องบันทึกเวลา
และอุปกรณ์ควบคุมระบบจอดรถ
เว็บไซต์ www.forwardsystem.co.th
เลขทะเบียนบริษัท No. 0105539131397
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 888/222-224 อาคารมหาทุน พลาซ่า ชั้น 2
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์ +66 2643 7222
โทรสาร +66 2255 8986-7
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท
ทุนชำระแล้ว 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99 %