โครงสร้างกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)