คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน
และกฎหมาย