คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการ 6 ท่านดังนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายกำพล ปุญโสณี กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่