คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่านดังนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร