คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร