คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการอิสระ
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร