คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
นายวรวรรต ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกำพล ปุญโสณี กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายกรธวัช กิ่งเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ
นายวิชัย มหัตเดชกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายพนม พรมมิรัตนะ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
นายทีฆายุ ดุษิยามี กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางภาฝัน  จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อะเฮดออล จำกัด
นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ( Integrated Risk Management ) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
4. จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง