คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง
ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
นายกำพล ปุญโสณี ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายกรธวัช กิ่งเงิน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานอุตสาหกรรม
นางมณฑา เลขะวัฒนะ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน
นายพนม พรมมิรัตนะ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
นางภาฝัน  จิตต์มิตรภาพ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเฮดออล จำกัด
นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพนธ์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางสาวทัดดาว จิระสวัสดิ์ กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
นายเอกภาพ สุภัคเลิศ กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายเอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พัฒนาอินเตอร์ คูล จำกัด