ติดต่อสอบถาม
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2256 0505
เว็บไซต์ www.univentures.co.th
แผนที่
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7171
โทรสาร +66 2253 3263
เว็บไซต์ www.grandunity.co.th
แผนที่
บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2256 0505
 
แผนที่
บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7171
โทรสาร +66 2253 3263
แผนที่
บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2256 0505
แผนที่
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2256 0505
 
แผนที่
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 2 อาคารมหาทุนพลาซ่า เลขที่ 888/222-224
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7222
โทรสาร +66 2255 8987
เว็บไซต์ www.forwardsystem.co.th
แผนที่
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2256 0505
แผนที่
บริษัท อะเฮดออล จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 2526/18 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ +66 2922 3467-69
โทรสาร +66 2922 3472
เว็บไซต์ www.aheadall.co.th
แผนที่
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 6 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7171
โทรสาร +66 2253 3263
เว็บไซต์ www.senses.co.th
แผนที่
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19)
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 2690 7462
โทรสาร +66 2690 7463
เว็บไซต์ www.sti.co.th
แผนที่
บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2256 0505
แผนที่
ธุรกิจพลังงาน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2256 0505
แผนที่
บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 17 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7575
โทรสาร 66 (0) 2643 7576
แผนที่
บริษัท พีพีทีซี จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 17 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7575
โทรสาร 66 (0) 2643 7576
แผนที่
บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 17 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7575
โทรสาร 66 (0) 2643 7576
แผนที่
บริษัท ยูวีบีจีพี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 66 (0) 2643 7100
โทรสาร 66 (0) 2256 0505
แผนที่
บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2256 0505
แผนที่
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย
พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ +66 2643 7111
โทรสาร +66 2643 7299
เว็บไซต์ www.thai-lysaght.co.th
แผนที่
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2643 7100
โทรสาร +66 2256 0505
แผนที่
บริษัท ไทย - ซิงค์ออกไซด์ จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย
พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ +66 2643 7111
โทรสาร +66 2643 7299
แผนที่
บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 119/8-9 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 66 (0) 2026 3966 - 8
โทรสาร 66 (0) 2004 1174
เว็บไซต์ www.patanaintercool.com
แผนที่