วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และเติบโตอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
สินค้า สร้างสรรค์สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ
พร้อมส่งมอบคุณภาพในทุกบริการ (Inspiring)
สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก แบ่งปัน ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม (Caring)
พนักงาน สร้างเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ (Proactive)
สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Collaboration)
ผู้ถือหุ้น สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และมั่นคงภายใต้ธรรมภิบาลที่ดี (Reliable)