วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
สู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุน ที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการบริหารธุรกิจการลงทุนที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
การลงทุน สร้างสมดุลของพอร์ตการลงทุนที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมจิตสำนึกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บุคลากร ทำงานเชิงรุก คิดนอกกรอบ และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ผู้ถือหุ้น สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและเหมาะสมภายใต้หลักธรรมภิบาลที่ดี