สารจากประธานกรรมการ
ปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ มีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทย
ในปี 2560 จะขยายตัวท่ีร้อยละ 3.9
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการบริโภคของภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แต่ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ตามแต่สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมยังไม่ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดเพื่อระบายสินค้าที่ยังคงเหลือรวมทั้งเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผลจากการปรับแผนธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสม ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 (เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีในปี 2560) บริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจทุกประเภทรวมกัน 13,741.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,122.0 ล้านบาท หรือมีการเติบโต 9% โดยมีรายได้หลักมาจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 11,026.8 ล้านบาท คิดเป็น 80% ของรายได้ และรายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด์ 1,161.3 ล้านบาท คิดเป็น 8% ของรายได้ โดยบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 1,457.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 162.3 ล้านบาท หรือมีการเติบโต 12% มียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 4,651.1 ล้านบาท แบ่งเป็น จากโครงการแนวราบ 4,054.3 ล้านบาท และจากโครงการคอนโดมิเนียม 596.8 ล้านบาท ซึ่งจะ ทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในปีต่อไป
บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเพราะเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยในปี 2560 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแล กิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดและ เป็นการรักษาระดับความ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องจากปี 2559 อีกทั้งยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ในทุกเกณฑ์การประเมินต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2560 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เลขานุการบริษัทได้บรรยายสรุปสาระสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017: CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” เพื่อมาใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบในบทบาทหน้าที่ประโยชน์และหลักปฏิบัติของ CG Code เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมี
ผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างอันจะเป็นประโยชน์ใน
การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลรับผิดชอบในการวางแผน สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคมจึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทและกับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้งการปฏิบัติตาม มาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ตลอดจนปลูกฝังให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทน สังคม ซึ่งทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังศักยภาพตลอดปีที่ผ่านมาจนได้รับผลสำเร็จที่ดี อันเป็นส่วนสำคัญผลักดันให้บริษัทเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง และขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนบริษัทและกลุ่มบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาลที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและกลุ่มบริษัท และเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป
(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา