คณะผู้บริหาร

นายกำพล ปุญโสณี

กรรมการผู้จัดการใหญ่
อ่านต่อ

นายกรธวัช กิ่งเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
อ่านต่อ

นายวิชัย มหัตเดชกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหาร
อ่านต่อ

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
อ่านต่อ
สมุห์บัญชี

นางสาวชุติมา ทันยาทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
สมุห์บัญชี
อ่านต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
อ่านต่อ
เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายพรชัย เกตุจินากูล

เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
อ่านต่อ
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท