คณะผู้บริหาร

นายวรวรรต ศรีสอ้าน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
อ่านต่อ

นายกำพล ปุญโสณี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
อ่านต่อ

นายกรธวัช กิ่งเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
อ่านต่อ

นายวิชัย มหัตเดชกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหาร
อ่านต่อ

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
อ่านต่อ
สมุห์บัญชี

นางสาวปรารถนา อุดมสิน

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
สมุห์บัญชี
อ่านต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
อ่านต่อ
เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายพรชัย เกตุจินากูล

เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
อ่านต่อ
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท