คณะผู้บริหาร

นายกำพล ปุญโสณี

กรรมการผู้จัดการใหญ่
อ่านต่อ

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี
อ่านต่อ

นายกรธวัช กิ่งเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานอุตสาหกรรม
อ่านต่อ

นางมณฑา เลขะวัฒนะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสนับสนุน
อ่านต่อ
สมุห์บัญชี

นางสาวชุติมา ทันยาทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
สมุห์บัญชี
อ่านต่อ
เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายพรชัย เกตุจินากูล

เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
อ่านต่อ
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท