การพัฒนาเพื่อความย่ังยืน
บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ รวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)
กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ : การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและผลกระทบอย่างยั่งยืน
ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งสร้างสรรค์สินค้า/ บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
กำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
มิติสังคม : การทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคม
บริหารจัดการบุคลากรให้เกิดศักยภาพ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
ดูแลความปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อม
การทำงานที่ดี
กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชน
ดำเนินธุรกิจและทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมแก่ชุมชนและสังคม
มิติสิ่งแวดล้อม : การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการปล่อยของเสีย ขยะ ก๊าซเรือนกระจก
ส่งเสริมแนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม/ พลังงาน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน