การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Univentures

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Univentures

จรรยาบรรณธุรกิจ

Univentures

ข้อบังคับบริษัท / หนังสือบริคณห์สนธิ

Univentures

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

Univentures

สิทธิมนุษยชน

Univentures

การคุ้มครองและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

Univentures

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รายงานทางบัญชีและการเงิน

Univentures

การใช้และการรักษาความลับของข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Univentures

นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ